BLOG

Gıda İle Temas Eden Plastik Madde Ve Malzemeler Tebliği

Türk Gıda Kodeksi Gıda İle Temas Eden Plastik Madde Ve Malzemeler Tebliği (TEBLİĞ NO: 2019/44)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Gıda İle Temas Eden Plastik Madde Ve Malzemeler Tebliği

Türk Gıda Kodeksi Gıda İle Temas Eden Plastik Madde Ve Malzemeler Tebliği kapsamında; “Gıda ile temas etmekte olan, gıda ile temas etmesi beklenen veya gıda ile temas etmesi muhtemel olan plastik madde ve malzemelerin; üretim, işleme ve dağıtım aşamalarında uyulması gereken kurallar” resmi gazete tarafından yayımlanmıştır.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan tebliğe, yapılan çalışmalar sonucunda bazı değişiklikler ya da düzenlemeler yapılmaktadır. 6 Mayıs 2024 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan değişiklik yapılmasına dair tebliğe göre yapılan düzenlemeleri sizi için derledik;

1. 25/12/2019 tarihli ve 30989 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Gıda ile Temas Eden Plastik Madde ve Malzemeler Tebliği (Tebliğ No: 2019/44)’nin 5 inci maddesinin beşinci fıkrasının (a) bendi

“İzin verilmiş asitlerin, fenollerin veya alkollerin; alüminyum, amonyum, baryum, kalsiyum, kobalt, bakır, demir, lityum, magnezyum, manganez, potasyum, sodyum ve çinkonun tüm tuzlarına” halinden, “İzin verilen asitler, fenoller veya alkoller için Ek-2’de yer alan Tablo 1'deki 2 nci sütunda “evet” olarak gösterilen ve aynı tablonun 3 üncü ve 4 üncü sütunlarında belirtilen kısıtlamalara tabi olan maddelerin tüm tuzlarına” şeklinde değiştirilmiştir.

2. Aynı Tebliğin Ek-1, Ek-2, Ek-3 ve Ek-4’ü değiştirilmiştir.

EK-4 2.1.3 Gıda benzerleri kullanımı için temas koşullarına gıda ile teması amaçlanan plastik madde gıda işleme cihazının bir parçası olarak kullanılacaksa, bu cihazdaki uygunluğunun değerlendirilebilmesi için detaylar eklenmiştir. Aynı detaylar AB’de de mevcuttur.

2.1.Metal sayısı 9’dan 24’ e çıkarılmıştır. 19 tanesinin limiti vardır.

2.2. PAA için tespit limitleri belirlenmiştir. Bu Tebliğin Ek-1 Tablo 1’inde migrasyon limiti belirlenmemiş olan ve 23/6/2017 tarihli ve 30105 Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmeliğin Ek-17/EkVIII’nde Giriş 43’te yer alan primer aromatik aminler (PAAs) gıda ya da gıda benzerine geçemez. Her bir aromatik amin, 7 nci maddenin üçüncü fıkrası dikkate alınarak 0,002 mg/kg tespit limiti olan bir analitik cihazla teste tabi tutulduğunda bunların hiçbiri gıda ya da gıda benzerine geçemez. Bununla birlikte bu primer aromatik aminlerin toplamının gıda ya da gıda benzerine migrasyonu 0,01 mg/kg’ı geçemez.”

2.3. Yeni toplam migrasyon test koşulu belirlenmiştir- TM0


2.4.
Ftalat limitleri düşürülmüştür. AB’nin şuanki limitleri ile paraleldir.


3. “Uyum süreci
GEÇİCİ MADDE 2- (1) Bu Tebliğ kapsamındaki ürünleri üreten, ithal eden ve satan iş yerleri, bu maddeyi ihdas eden Tebliğin  yayımı ile yapılan değişikliklere 1/1/2026 tarihine kadar  uymak zorundadır. (2) Bu maddeyi ihdas eden Tebliğ ile yapılan değişikliklere uyum sağlamayan ancak, 1/1/2026 tarihinden önce piyasaya arz edilmiş ürünler 1/1/2028 tarihine kadar piyasada bulunabilir.” Şeklinde geçici madde eklenmiştir.

Nanolab Laboratuvarlar Grubu olarak akreditasyon kapsamımız, ilgili yönetmelik ve tebliğleri takip eden profesyonel ekibimizle Gıda ve Ambalaj ürünlerinde hızlı, güvenilir, doğru analizleri gerçekleştirmekteyiz. 

TEKLİF ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

6300